0493-539803 info@m-en-a.nl

Milieu-onderzoeken

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek ten behoeve van bouwaanvragen, (ver)koop van percelen, vaststelling nulsituatie voor bedrijven en opsporing asbest.

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek naar lawaai van industrie, weg- en railverkeer, bouwakoestiek (luchtgeluid, contactgeluid en geluid van installaties) en gevelisolatie (t.b.v. woningbouw, horeca, geluidsanering weg/rail/luchtvaart). Tevens vervaardigen wij geluidskaarten voor gemeenten en overheid. Tevens maken wij onderbouwingen voor het bepalen van saneringswoningen.

Geuronderzoek

Geuronderzoek waarbij wij kaarten met stankcirkels vervaardigen en advies en begeleiding geven aan agrarische bedrijven voor wie wij tevens MER-rapportages opstellen en de vergunde geurrechten met V-stacks in kaart brengen. Daarnaast berekenen we de achtergrondgeur voor bepaling van het woon- en leefklimaat. Verder doen we geuronderzoeken voor mestverwerkingsinstallaties en voor industriële bedrijven.

Aanvragen Omgevingsvergunningen

We verzorgen aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bedrijven. Ook doen we meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en andere AMvB’s.

Afvalstoffenplannen en energieplannen bedrijven

Afvalstoffenplannen en energieplannen bedrijven om mogelijke besparingen op het gebied van afvalstoffen en secundaire grondstoffen in beeld te brengen en adviezen te geven voor een optimale energiezuinigheid.

Luchtverontreinigingsonderzoek

Luchtverontreinigingsonderzoek voor wegverkeer en industrie; wij doen binnenluchtmetingen en verrichten fijnstofonderzoek. We doen onderzoek naar verspreiding van stikstof m.b.v. het rekenprogramma Aerius.

 

 

Onderzoek Externe Veiligheid

Onderzoek Externe Veiligheid; door middel van een QRA (kwalitatieve risico analyse) brengen wij in kaart met welke (omgevings)risico’s rekening gehouden moet worden bij bouwplannen. We doen onderzoek voor bedrijven (met Safeti-NL), voor transportassen zoals wegen en spoorlijnen (met RBMII) en voor leidingen (met Carola).

Stralingshygiëne-onderzoek

Stralingshygiëne-onderzoek waarvoor we metingen verrichten en stralingsgegevens in kaart brengen..